home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda HelmondRangschik op Bioscopen | Films | Tijd
Aanvangstijden dinsdag↓ | woensdag↓ | donderdag↓ | vrijdag↓ | zaterdag↓ | zondag
top dinsdag 23-04-2019
19:15 Gloria Bell Cacaofabriek
19:30 Little Pathé Helmond
19:45 Shazam! Pathé Helmond
20:15 After Pathé Helmond
20:50 Avengers Endgame Marathon 3D Pathé Helmond
21:00 Kabul, City in the Wind Cacaofabriek
21:00 Sneak Preview Pathé Helmond
 
21:30 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:30 Baantjer het Begin Pathé Helmond
22:00 Hellboy Pathé Helmond
22:30 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
22:45 Pet Sematary Pathé Helmond
top woensdag 24-04-2019
00:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:00 Leto Cacaofabriek
 
10:00 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
10:00 Corgi 3D (NL) Pathé Helmond
10:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:30 Missing Link (NL) Pathé Helmond
11:00 Masha en de Beer 2 (NL) Cacaofabriek
11:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
11:45 Baantjer het Begin Pathé Helmond
12:00 Avengers: Endgame Pathé Helmond
12:10 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
12:45 Cats: op zoek naar Kattopia (NL) Pathé Helmond
13:00 Green Book Cacaofabriek
13:15 A Private War Cacaofabriek
13:15 After Pathé Helmond
13:50 Wonder Park 3D (NL) Pathé Helmond
14:00 Wonder Park (NL) Cacaofabriek
14:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
14:15 Circus Noël Pathé Helmond
14:45 Corgi (NL) Pathé Helmond
15:30 Werk ohne Autor Cacaofabriek
15:45 Lazzaro felice Cacaofabriek
15:45 Baantjer het Begin Pathé Helmond
15:50 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
16:00 Missing Link (NL) Cacaofabriek
16:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
16:30 Missing Link 3D (NL) Pathé Helmond
16:45 Pet Sematary Pathé Helmond
17:50 Little Pathé Helmond
18:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
18:15 Dumbo 3D Pathé Helmond
18:30 Bon Dieu! 2 Cacaofabriek
18:45 Le Grand Bain Cacaofabriek
18:45 They Shall Not Grow Old Pathé Helmond
19:00 Gloria Bell Cacaofabriek
19:00 After Pathé Helmond
20:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
20:30 Avengers: Endgame Pathé Helmond
20:45 Leto Cacaofabriek
20:45 Shazam! 3D Pathé Helmond
21:00 Baantjer het Begin Pathé Helmond
21:15 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:30 A Private War Cacaofabriek
21:30 Hellboy Pathé Helmond
21:45 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
top donderdag 25-04-2019
10:00 Le Grand Bain Cacaofabriek
10:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
10:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:15 They Shall Not Grow Old 3D Pathé Helmond
10:30 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
10:45 Missing Link (NL) Pathé Helmond
11:00 Missing Link (NL) Cacaofabriek
11:30 Dumbo Pathé Helmond
12:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
12:15 Circus Noël Pathé Helmond
12:30 Corgi (NL) Pathé Helmond
13:00 Cats: op zoek naar Kattopia (NL) Pathé Helmond
13:30 Green Book Cacaofabriek
13:45 Wonder Park 3D (NL) Pathé Helmond
14:00 Masha en de Beer 2 (NL) Cacaofabriek
14:00 Baantjer het Begin Pathé Helmond
14:15 Avengers: Endgame Pathé Helmond
14:30 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
15:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
15:45 Dumbo 3D Pathé Helmond
16:00 Wonder Park (NL) Cacaofabriek
16:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
16:15 Le Grand Bain Cacaofabriek
16:15 After Pathé Helmond
16:30 Circus Noël Pathé Helmond
17:00 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
18:00 Hellboy Pathé Helmond
18:15 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
18:30 Baantjer het Begin Pathé Helmond
18:45 Dirty God Cacaofabriek
18:45 Little Pathé Helmond
19:00 They Shall Not Grow Old Cacaofabriek
19:15 The Aftermath Cacaofabriek
19:15 After Pathé Helmond
20:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
20:45 Avengers: Endgame Pathé Helmond
21:00 Gloria Bell Cacaofabriek
21:00 Baantjer het Begin Pathé Helmond
21:15 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:15 Shazam! 3D Pathé Helmond
21:30 Leto Cacaofabriek
21:45 Pet Sematary Pathé Helmond
22:00 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
top vrijdag 26-04-2019
10:00 They Shall Not Grow Old Cacaofabriek
10:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
10:15 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:30 They Shall Not Grow Old 3D Pathé Helmond
10:45 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
11:00 Missing Link (NL) Cacaofabriek
11:00 Missing Link (NL) Pathé Helmond
11:15 Dumbo Pathé Helmond
12:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
12:30 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
13:00 Corgi (NL) Pathé Helmond
13:15 Cats: op zoek naar Kattopia (NL) Pathé Helmond
13:30 Green Book Cacaofabriek
13:45 Circus Noël Pathé Helmond
14:00 Masha en de Beer 2 (NL) Cacaofabriek
14:00 Wonder Park 3D (NL) Pathé Helmond
14:15 The Aftermath Cacaofabriek
14:45 Avengers: Endgame Pathé Helmond
15:00 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
15:15 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
15:45 Baantjer het Begin Pathé Helmond
16:00 Wonder Park (NL) Cacaofabriek
16:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
16:15 A Private War Cacaofabriek
16:15 Dumbo 3D Pathé Helmond
16:30 Le Grand Bain Cacaofabriek
16:45 After Pathé Helmond
17:15 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
18:15 Little Pathé Helmond
18:30 Hellboy Pathé Helmond
18:45 Dirty God Cacaofabriek
18:45 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
19:00 They Shall Not Grow Old Cacaofabriek
19:15 The Aftermath Cacaofabriek
19:15 Baantjer het Begin Pathé Helmond
19:30 After Pathé Helmond
20:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
20:45 Baantjer het Begin Pathé Helmond
21:00 Gloria Bell Cacaofabriek
21:15 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:15 Avengers: Endgame Pathé Helmond
21:30 Dragged Across Concrete Cacaofabriek
21:45 Shazam! 3D Pathé Helmond
22:00 Pet Sematary Pathé Helmond
22:30 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
top zaterdag 27-04-2019
10:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
10:15 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:30 Avengers Endgame Marathon 3D Pathé Helmond
10:45 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
11:00 Wonder Park (NL) Cacaofabriek
11:00 Missing Link (NL) Pathé Helmond
11:15 They Shall Not Grow Old Pathé Helmond
12:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
12:30 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
13:15 Cats: op zoek naar Kattopia (NL) Pathé Helmond
13:30 Green Book Cacaofabriek
13:45 Corgi (NL) Pathé Helmond
14:00 Missing Link (NL) Cacaofabriek
14:00 Wonder Park 3D (NL) Pathé Helmond
14:15 Dirty God Cacaofabriek
14:45 Avengers: Endgame Pathé Helmond
15:15 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
15:45 After Pathé Helmond
16:00 Masha en de Beer 2 (NL) Cacaofabriek
16:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
16:15 A Private War Cacaofabriek
16:15 Dumbo 3D Pathé Helmond
16:30 Le Grand Bain Cacaofabriek
17:00 Circus Noël Pathé Helmond
17:15 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
18:15 Little Pathé Helmond
18:30 Hellboy Pathé Helmond
18:45 Dirty God Cacaofabriek
18:45 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
19:00 They Shall Not Grow Old Cacaofabriek
19:15 The Aftermath Cacaofabriek
19:15 Baantjer het Begin Pathé Helmond
19:30 After Pathé Helmond
20:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
20:45 Baantjer het Begin Pathé Helmond
21:00 Dragged Across Concrete Cacaofabriek
21:15 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:15 Avengers: Endgame Pathé Helmond
21:30 Leto Cacaofabriek
21:45 Shazam! 3D Pathé Helmond
22:00 Pet Sematary Pathé Helmond
22:30 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
top zondag 28-04-2019
10:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
10:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
10:15 They Shall Not Grow Old 3D Pathé Helmond
10:30 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
10:45 Missing Link (NL) Pathé Helmond
11:00 Wonder Park (NL) Cacaofabriek
11:30 After Pathé Helmond
12:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
12:15 Circus Noël Pathé Helmond
12:30 Corgi (NL) Pathé Helmond
13:00 Cats: op zoek naar Kattopia (NL) Pathé Helmond
13:30 Green Book Cacaofabriek
13:45 Wonder Park 3D (NL) Pathé Helmond
14:00 Masha en de Beer 2 (NL) Cacaofabriek
14:00 Baantjer het Begin Pathé Helmond
14:15 Dirty God Cacaofabriek
14:15 Avengers: Endgame Pathé Helmond
14:30 Masha en de Beer 2 (NL) Pathé Helmond
15:00 Wonder Park (NL) Pathé Helmond
15:45 Dumbo 3D Pathé Helmond
16:00 Missing Link (NL) Cacaofabriek
16:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
16:15 A Private War Cacaofabriek
16:15 Life of Brian Pathé Helmond
16:30 Le Grand Bain Cacaofabriek
16:30 Circus Noël Pathé Helmond
17:00 The Curse of La Llorona Pathé Helmond
18:00 Hellboy Pathé Helmond
18:15 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
18:30 Baantjer het Begin Pathé Helmond
18:45 Dirty God Cacaofabriek
18:45 Little Pathé Helmond
19:00 They Shall Not Grow Old Cacaofabriek
19:15 After Pathé Helmond
20:00 Dragged Across Concrete Cacaofabriek
20:00 Avengers: Endgame 3D Pathé Helmond
20:45 Avengers: Endgame Pathé Helmond
21:00 Gloria Bell Cacaofabriek
21:00 Baantjer het Begin Pathé Helmond
21:15 Grâce à Dieu Cacaofabriek
21:15 Shazam! 3D Pathé Helmond
21:45 Pet Sematary Pathé Helmond
22:00 The Curse of La Llorona Pathé Helmond

Maak je bioscoopbezoek een avondje uit!

Bezoek theAgenda.nl voor meer
Cultuur, Uitgaan, Familie, Verwennen, Spannend, Wegwezen in Helmond